Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2018

pkz451
07:28
6202 5110
Reposted fromjerzjezy jerzjezy viaAluslaw Aluslaw
pkz451
07:27
pkz451
07:27
pkz451
07:23
1623 8c5c 500
Reposted fromRowena Rowena vianieobecnosc nieobecnosc
07:22
8658 1dbc
Reposted fromdivi divi vianieobecnosc nieobecnosc
pkz451
07:21
7922 e450 500
Reposted frompampunio pampunio vianieobecnosc nieobecnosc
pkz451
07:21
7780 bdfc
Reposted fromsanitas sanitas vianieobecnosc nieobecnosc
pkz451
07:21
6989 30fe
pkz451
07:21
Ostatnio jakoś częściej..
pkz451
07:19
7933 1953
pkz451
07:18
Reposted fromnaich naich viav2px v2px
pkz451
07:17
Reposted fromnaich naich viav2px v2px
pkz451
07:17
7819 1624 500
Reposted fromfungi fungi viav2px v2px
pkz451
07:15
2253 b9d0
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vianieobecnosc nieobecnosc
pkz451
01:11
3106 41d9
Reposted fromzciach zciach viaPoranny Poranny
pkz451
01:10
pkz451
01:08
4009 6ed0 500
Isabel Steva Hernandez
Reposted fromPoranny Poranny
pkz451
01:07
4031 2ff8


Brief Encounter (1945)

Reposted fromEmisja Emisja viaPoranny Poranny
pkz451
01:06
1506 7490 500
Reposted fromPoranny Poranny viaPoranny Poranny
pkz451
00:05
Zanurzony w drogich wspomnieniach owijam wokół palców nitki wiersza. Wdzięczny losowi za Ciebie, siebie, za każde natchnienie płynące z cierpienia, próbuje zrozumieć czy płaczę z tęsknoty czy cieszę się z tego że istniejesz
— Jakub Szafron
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl