Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

01:36
5296 d930
Reposted fromlevindis levindis viaGabreiila Gabreiila
pkz451
01:04
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
pkz451
01:03
1660 df81 500
Reposted fromzciach zciach viaghalbadious ghalbadious
pkz451
01:03
7551 c1c0 500
Reposted frompeper peper vianiedoskonalosc niedoskonalosc
01:02

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viaghalbadious ghalbadious
pkz451
01:02

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid vialaparisienne laparisienne
pkz451
01:01
1203 afeb
Reposted frompsychedelix psychedelix viagingerglue gingerglue
pkz451
01:00
pkz451
01:00
8830 3ae6
Reposted fromappreciation appreciation viadrain832 drain832
pkz451
00:58
1402 0b08
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaghalbadious ghalbadious
pkz451
00:58
7782 6d3a
Reposted fromjajebie jajebie viaghalbadious ghalbadious
pkz451
00:57
1410 2499
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaghalbadious ghalbadious
pkz451
00:57
0559 dc68 500
Reposted fromkarahippie karahippie viadrain832 drain832
pkz451
00:57
7828 3403 500
pkz451
00:40
9227 f468
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viadrain832 drain832
pkz451
00:37
1082 9de5 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viarudaizia rudaizia
pkz451
00:36
0717 e17d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaghalbadious ghalbadious

November 06 2018

pkz451
23:11
3795 3707 500
Reposted fromtichga tichga viasistermorphine sistermorphine
pkz451
23:10
Uwalnia się przy śmierci bakterii. Miliony stworzeń giną dla Twojej przyjemności! (*snifffff*)
Reposted fromRynn Rynn viadrain832 drain832
pkz451
22:32
8206 fe7e 500
Reposted fromfungi fungi vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl