Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2018

pkz451
17:51
8487 83ea 500
Palo Alto (2014)
pkz451
17:51
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viafemme-fatal femme-fatal
pkz451
17:51
9822 6223 500
Reposted fromhagis hagis viaAmericanlover Americanlover
pkz451
17:50
6190 72a7 500
Reposted fromhagis hagis viarudosci rudosci
pkz451
17:50
Śniło mi się, że poznałem Cię wcześniej.
— Wiele lat wcześniej, Anv.
Reposted fromPoranny Poranny viafemme-fatal femme-fatal
pkz451
17:50
1779 feaa 500
Reposted fromtfu tfu viafruneman fruneman
pkz451
17:50
2742 aaed 500
Reposted fromTamahl Tamahl
pkz451
17:49
9535 adfb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viachalielle chalielle
pkz451
17:49
2749 0964
Reposted fromTamahl Tamahl
pkz451
17:49
1954 cb58 500
Reposted fromckisback ckisback viafruneman fruneman
pkz451
17:49
6550 1678 500
Reposted fromSanthe Santhe viaAmericanlover Americanlover
pkz451
17:48
9421 93b9
Reposted fromtichga tichga viaAmericanlover Americanlover
pkz451
17:47
4379 9ff0
Reposted fromskonam skonam viaAmericanlover Americanlover
pkz451
17:47
1757 7a95 500
Reposted fromtfu tfu viay-xcv-y y-xcv-y
pkz451
17:47
2782 f837 500
Reposted fromTamahl Tamahl
pkz451
17:47
0496 828f
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadeeper deeper
pkz451
17:46
Uczucie miłości nie wybiera miejsca, ani czasu, ni perspektywy, pozycji społecznej i wieku. Pojawia się najzwyczajniej rozpalone wielkim żarem, płynącym z duszy człowieka.
— Uziel Mora
Reposted fromSEEiK SEEiK viawhoisjimmy whoisjimmy
pkz451
17:46
9676 67f3
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaAmericanlover Americanlover
pkz451
17:46
2784 f82d 500
Reposted fromTamahl Tamahl
pkz451
17:46
8535 47f8
Reposted fromexistential existential viawhoisjimmy whoisjimmy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl