Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

pkz451
09:45
6609 5dfb 500
Reposted fromteijakool teijakool viaghalbadious ghalbadious
pkz451
09:44
3403 1ad4 500
pkz451
09:21
pkz451
09:21
Fotografie są lekarstwem dla oczu, słowa dla duszy. 
— #41
Reposted fromffina ffina viakasmii kasmii
pkz451
09:20
- Na czym ta intymność polega?  
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
pkz451
09:20
2273 d1b9 500
Reposted fromcontigo contigo viaoski oski
pkz451
09:18
Reposted fromSardion Sardion viaoski oski
pkz451
09:18
pkz451
09:18
"You know, it's funny; when you look at someone through rose-colored glasses, all the red flags just look like flags." 
Reposted frompanicstricken panicstricken viaSkydelan Skydelan
pkz451
09:17
5039 438a 500
pkz451
09:16
9155 f8c0 500
Reposted frommatwin matwin viaSkydelan Skydelan
pkz451
09:16
5890 9ef9 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaNayu Nayu
pkz451
09:15
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromButWhy ButWhy viaSkydelan Skydelan
pkz451
09:15
Reposted fromFlau Flau
pkz451
09:15
1801 5f0a 500
stevie
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaNayu Nayu
pkz451
09:15
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
pkz451
09:15
pkz451
09:15
0027 8f77 500
Reposted fromlujek lujek viaNayu Nayu
pkz451
09:14
pkz451
09:13
5743 4e98 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl